Algemene voorwaarden

De kleine lettertjes

Artikel 1 – Bepalingen:

 • 1 Strijkservice Klaaswaal hierna te noemen SK of opdrachtnemer.
 • 2 Opdrachtgever: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die diensten van SK afneemt en/of uit laat voeren dan wel met wie SK in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

Artikel 2 – De overeenkomst:

 • 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met SK.
 • 2 SK wijst eventuele door de opdrachtgever gehanteerde inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
 • 3 Een overeenkomst komt tot stand als deze door SK en opdrachtgever wordt aanvaardt. Dit kan zijn door het aannemen van goederen m.b.t. de aangeboden service van SK of door het versturen van een bevestiging door SK.
 • 4 Het staat SK vrij om aangeboden opdrachten te weigeren.

Artikel 3 – Offertes:

 • 1 Offertes, aanbiedingen, prijzen en prijsopgaven, al dan niet voorkomend in prijslijsten, advertenties en dergelijke, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.


Artikel 4 – Prijzen:

 • 1 De door SK opgegeven prijzen zijn altijd inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
 • 2 Naar gelang de ontwikkelingen in de markt kunnen prijscorrecties doorgevoerd worden per 1 januari of per 1 juli in het dan komende of al lopende jaar.
 • 3 Wijzigingen bepaald door de Wetgever zoals: o.a. de verplichte omzetbelasting worden indien noodzakelijk direct doorgevoerd.


Artikel 5 – De uitvoering:

 • 1 De opdrachtgever stemt als contractpartij ermee in dat SK de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren of hierbij derden inschakelt, waar nodig.
 • 2 SK zal bij deze werkzaamheden voortvloeiend uit een verleende opdracht, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.


Artikel 6 – Levertijd:

 • 1 Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop SK de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen levering zal moeten hebben verricht, is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder de (op) levering zal plaatvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.
 • 2 Tijdens het aanbieden van een opdracht zal de levertijd met de opdrachtgever afgesproken worden.


Artikel 7 – Betaling:

 • 1a Betaling van Strijk- en Was service dient plaats te vinden na het uitvoeren van de opdracht. Dit kan door een contante- en/of pin betaling, tenzij anders overeengekomen.
 • 1b Bij het uitblijven van deze betaling kan en mag SK het Retentierecht uitvoeren op de aangeboden goederen, totdat de betaling aan SK is voldaan.
 • 2a De betaling van abonnementen vindt plaats per 4 weken vooraf aan de aanvang van het abonnement.
 • 2b Deze betaling is mogelijk contant, via pin, via iDEAL of via een automatisch incasso, tenzij anders overeengekomen.
 • 2c Indien het voor de 2de maal opvolgend niet mogelijk is om een automatische incasso succesvol uit te voeren, dan stopt de overeenkomst met SK automatisch.
 • 2d SK zal de opdrachtgever direct een factuur sturen voor de verschuldigde betaling(en) van de reeds uitgevoerde werkzaamheden met een betalingstermijn van 14 dagen.
 • 2e SK kan en mag het Retentierecht uitvoeren indien de goederen nog in haar bezit zijn, totdat de betaling geheel is voldaan aan SK.


Artikel 8 – Incasso bij betalingsachterstand:

 • 1 Na het verstrijken van de afgesproken betalingstermijn ontvangt de opdrachtgever van SK een betalingsherinnering. De opdrachtgever krijgt dan de mogelijkheid alsnog binnen 14 dagen de factuur te voldoen.
 • 2 Na de 2de betalingsherinnering inclusief 14 dagen betalingstermijn geven wij de vordering indien deze niet is voldaan uit handen.
 • 3 Alle daaruit voortvloeiende extra kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 9 – Beëindiging abonnement en retourneren van abonnementsgeld:

 • 1a De abonnementen zijn voor de opdrachtgever per week opzegbaar.
 • 1b De hoogte van het te retourneren bedrag van het abonnementsgeld is gelijk aan de helft van het nog niet verbruikte bedrag.
 • 1c Dit bedrag zal teruggestort worden op het bij SK bekend zijnde rekeningnummer.
 • 2a Bij wanbetaling of bij het voor de 2de maal opvolgend niet succesvol kunnen afronden een de automatisch incasso dan stopt de overeenkomst met SK automatisch.
 • 2b De uitstaande vordering voor de al verleende diensten wordt aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt middels een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen.


Artikel 10 – Facturatie:

 • 1 Dit zal om het milieu zoveel als mogelijk te sparen via digitale weg plaatsvinden.
 • 2 Het is uiteraard mogelijk om op verzoek van de opdrachtgever een geprinte versie hiervan te verstrekken.


Artikel 11 – Openingstijden:

 • 1 Onze openingstijden staan vermeld op onze Website onder het hoofdstuk openingstijden.
 • 2 Alle zondagen en Nationale feestdagen zijn wij gesloten.


Artikel 12 – Overmacht:

 • 1 SK is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke zaak van buitenaf, evenals elke omstandigheid die in redelijkheid niet voor risico van SK behoord te komen. De opdrachtgever dient ingeval van overmacht SK alsnog de mogelijkheid te geven om haar verplichtingen aan de opdrachtgever na te komen.
 • 2 Indien en voor zover SK haar verplichtingen door overmacht niet kan nakomen, vervalt de betalingsverplichting van de opdrachtgever.


Artikel 13 – Medewerking door de opdrachtgever:

 • 1 De opdrachtgever dient de juiste informatie te verstrekken m.b.t. de aangeboden goederen. Dit is van belang indien bv kleding labels niet aanwezig zijn of niet meer goed leesbaar zijn in de te strijken c.q. te wassen producten.
 • 2a Producten welke kostbaar zijn of een speciale behandeling nodig hebben dienen bij het aanleveren van de goederen kenbaar gemaakt te worden.
 • 2b SK behoudt zich het recht voor deze producten te weigeren.
 • 3 In het geval van geschillen dient de opdrachtgever aankoopnota’s te overleggen m.b.t. de producten welke in dit geschil betrokken zijn.


Artikel 14 – Reclamaties:

 • 1 Reclamaties (digitaal/mondeling/schriftelijk/telefonisch), dienen gedaan te worden binnen 24 uur na oplevering.
 • 2a De opdrachtgever dient SK de mogelijkheid te geven deze reclamatie te beoordelen en eventueel direct te verhelpen.
 • 2b Indien SK niet de mogelijkheid krijgt om de reclamatie te beoordelen dan vervalt de reclamatie. 14.3 Indien de opdrachtgever eerst zelf probeert de oorzaak van deze reclamatie te verhelpen, dan vervalt het recht op deze reclamatie.


Artikel 15 – Aansprakelijkheid:

 • 1 SK behandelt uw textiel met uiterste zorg en voorzichtigheid.
 • 2 SK is niet aansprakelijk voor schade aan textiel welke niet door toedoen van SK is ontstaan tijdens het uitvoeren van de opdracht.
 • 3 SK is niet aansprakelijk voor al aanwezige beschadigingen/ vlekken/gaten/etc. en/of defecten in de aangeboden producten.
 • 4 SK is niet aansprakelijk voor de beschadiging aan of het verloren gaan van het textiel waarvoor speciale was- en strijkvoorschriften van toepassing waren en deze niet zijn gemeld tijdens het aanbieden van de opdracht.
 • 5a SK in verantwoordelijk voor het verlies van goederen welke zich nog b.v. in zakken bevonden.
 • 5b SK is vervolgens niet aansprakelijk voor beschadigingen aan of het verloren gaan van het aangeboden producten door de aanwezig van deze goederen in b.v. zakken.
 • 6a De schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan de aanschafwaarde van het textiel minus een normale afschrijving wegens het gebruik ervan.
 • 6b Een maximale schadevergoeding zal niet hoger zijn dan € 50,00 per opdracht.
 • 6c De opdrachtgever dient aankoopnota’s te kunnen overleggen ingeval van een aansprakelijkheidsclaim.


Artikel 16 – Welke service biedt Strijkservice Klaaswaal de opdrachtgever aan:

 • 1 SK richt zich met betrekking tot haar service op: particulieren, bedrijven, overheden, verenigingen en instellingen.
 • 2 SK richt zich op het strijken, wassen en indien gewenst wassen i.c.m. strijken van textiele producten.
 • 3 SK biedt geen stomerij functie aan.
 • 4 SK maakt uitsluitend gebruik van vloeibare wasmiddelen.
 • 5 Uw producten worden uitsluitend met een door stoom verwarmde strijkbout gestreken.
 • 6 Uw kleding wordt behandeld en gestreken in een rookvrije omgeving.
 • 7a SK biedt u indien gewenst een ophaal- en brengservice aan.
 • 7b Ons starttarief voor ophalen of terugbrengen is € 2,50 en € 0,25 per gereden kilometer berekend met Google Maps geldig voor de kortste afstand vanaf ons vestigingsadres.
 • 7c Het vestigingsadres is: Klaverbladstraat 4, 3286 VR, KLAASWAAL.. 16.7d Dit tarief wijkt af in combinatie met onze abonnementen.
 • 8 Onze ophaal- en bezorgdagen zijn op: Woensdagavond en Zaterdagochtend.
 • 9 Voor zakelijke opdrachten is de ophaal- en brengservice op andere dagen in overleg mogelijk.


Artikel 17 – Extra bepalingen met betrekking tot onze service:

 • 1 SK is niet verantwoordelijk voor het verloren gaan van of het beschadigd of vervuilt raken van textiel door producten welke zich b.v. nog in zakken bevonden.
 • 2a Kleding die aangeboden wordt en nog vlekken bevatten, defect zijn of b.v. knopen missen zullen gewoon tegen het normale tarief gestreken worden.
 • 2b De opdrachtgever ontvangt van ons bericht indien wij dergelijke zaken en/of beschadigingen constateren.
 • 3 Indien u de kleding hangend retour wilt ontvangen dan dient u hangers hiervoor mee te leveren bij opdracht.
 • 4a De kleding kan indien gewenst ook over elkaar heen op 1 hanger worden opgehangen.
 • 4b SK kan op het verzoek ook kunststof hangers hiervoor leveren tegen een prijs van € 0,90 per stuk.
 • 5a Indien gewenst kunnen wij u kleding hangend bezorgen in kledinghoezen.
 • 5b SK kan op verzoek deze kledinghoezen leveren voor een prijs van € 6,50 per stuk.
 • 5c Afmetingen van de kledinghoes is: 60x120x1cm. 17.5d In 1 kleding hoes passen maximaal 4 kledinghangers. In de aangeboden kledinghoezen bevinden zich geen hangers.
 • 6 Aangeboden kleding wordt door ons op volgorde van binnenkomst en per batch behandeld hierdoor kan geen verwisseling ontstaan met andere kledingstukken.
 • 7 Dekbedden kunnen wel aangeboden worden om te worden gestreken echter SK heeft niet de mogelijkheid om hiervoor was- en droog service aan te bieden.


Artikel 18 – SK Strijkservice:

 • 1 De minimale hoeveelheid welke mag worden aangeboden is 5 stuks. De mogelijkheid bestaat om minder dan 5 stuks aan te bieden, echter SK berekend dan 5 stuks.
 • 2 De kleding dient gewassen aangeleverd te worden.
 • 3a Niet gewassen kleding wordt voor de SK niet in behandeling genomen.
 • 3b Indien de gehele partij strijkgoed welke door de opdrachtgever is aangeboden om deze reden niet gestreken kan worden dan brengen wij u hiervoor kosten in rekening: 18.3c1 Indien van toepassing de gereden kilometers voor het ophalen en retourneren + 18.3c2 Behandelingskosten van € 10,00.
 • 4 Erg gekreukte kleding kan niet 100{5f9947cadf87f2394933faf4e24620e0483da0efbe25ab2101c7aba2ec0f3420} glad gestreken worden.
 • 5 Berekening gaat volgens onze prijslijst welke u vindt op onze website onder prijslijst SK Strijkservice.
 • 6 Indien uw kleding en/of textiele producten niet in onze prijslijst vermeldt staan dan spreken wij met de opdrachtgever hiervoor een speciale prijs af.


Artikel 19 – SK Was service:

 • 1 SK biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om haar was te laten wassen, drogen en vouwen.
 • 2 SK is niet verantwoordelijk voor het verloren gaan van of het beschadigd of vervuilt raken van textiel door producten welke zich b.v. nog in zakken bevonden.
 • 3a SK wast alle de producten op maximaal 40ᵒC.
 • 3b Op verzoek kan van deze 40ᵒC tegen een meerprijs worden afgeweken.
 • 4 Alle producten worden in de wasdroger gedroogd.
 • 5a De opdrachtgever dient de was gesorteerd aan te bieden.
 • 5b Niet gesorteerde was wordt gezamenlijk gewassen.
 • 6 Berekening gaat volgens onze prijslijst welke u vindt op onze website onder prijslijst SK Was service.
 • 7 Dekbedden kunnen wel aangeboden worden om te worden gestreken echter SK heeft niet de mogelijkheid om hiervoor was- en droog service aan te bieden.


Artikel 20 – Abonnementen:

 • 1 SK kent drie soorten abonnementen namelijk:
 • 1 Een SK Strijk abonnement
 • 2 Een SK Was- en Strijkabonnement
 • 3 Een SK Was abonnement

 

 

 

 

 

 

 

20.1 – SK Strijk abonnement:

 • 1.1 Binnen dit abonnement biedt SK de opdrachtgever een strijkservice aan eens per twee weken of iedere week.
 • 1.2 Verdere specificatie hiervan vindt u op onze website onder prijslijst SK Strijk abonnementen.
 • 1.3a De abonnementsprijs is afhankelijk van het aangeboden aantal + volume en is geldig tot een afstand van 10km vanaf ons vestigingsadres in Klaaswaal gemeten met Google Maps.
 • 1.3b De opgegeven abonnementsprijs is geldig voor 4 weken met vooruitbetaling en afhankelijk van de gevraagde service.
 • 1.3c Indien de afstand enkele reis boven de 10km is, dan geld een toeslag van € 0,25 per gereden kilometer per week.
 • 1.4 Wij bieden de opdrachtgever tegen een borg van € 7,50 een schone mand aan om het strijkgoed in aan te bieden en voor het terugbrengen van het strijkgoed na uitvoering van de opdracht.
 • 1.5 Berekening van de abonnementen gaat volgens onze prijslijst welke u vindt op onze website onder prijslijst SK Strijk abonnementen.

20.2 – SK was- en strijkabonnement:

 • 2.1 Binnen dit abonnement biedt SK de opdrachtgever een was- en strijkservice aan eens per twee weken of iedere week.
 • 2.2 Verder specificatie hiervan vindt u op onze website onder SK Was- en Strijkabonnement.
 • 2.3a De abonnementsprijs is afhankelijk van het aangeboden gewicht en is geldig tot een afstand van 10km vanaf ons vestigingsadres in Klaaswaal gemeten met Google Maps.
 • 2.3b De opgegeven abonnementsprijs is geldig voor 4 weken met vooruitbetaling en afhankelijk van de gevraagde service.
 • 2.3c Is de afstand enkele reis boven de 10km dan geld een toeslag van € 0,25 per gereden kilometer per week.
 • 2.4 Wij bieden de opdrachtgever tegen een borg van € 7,50 een schone mand aan voor het aan te leveren van het wasgoed en voor het terugbrengen na uitvoering van de opdracht.
 • 2.5a De opdrachtgever dient de was gesorteerd aan te bieden.
 • 2.5b Niet gesorteerde was wordt gezamenlijk gewassen.
 • 2.6 Alle was zal maximaal op 40ᵒC worden gewassen.
 • 2.7 Al het aangeboden wasgoed zal tegelijk in een wasdroger worden gedroogd.
 • 2.8 Niet strijkgoed zullen wij opgevouwen aan u retour leveren.
 • 2.9 Berekening van de abonnementen gaat volgens onze prijslijst welke u vindt op onze website onder prijslijst SK Was- en Strijk abonnementen.

 

 

 

 

 

 

 

20.3 – SK Was abonnement:

 • 3.1 Binnen dit abonnement biedt SK de opdrachtgever een was service aan eens per twee weken of iedere week.
 • 3.2 SK wast, droogt en vouwt binnen dit abonnement uw wasgoed.
 • 3.3 Binnen dit abonnement wordt niets gestreken.
 • 3.4 Verdere specificatie hiervan vindt u op onze website onder prijslijst SK Was abonnementen.
 • 3.5a De abonnementsprijs is afhankelijk van het aangeboden gewicht en is geldig tot een afstand van 10km vanaf ons vestigingsadres in Klaaswaal gemeten met Google Maps.
 • 3.5b De opgegeven abonnementsprijs is geldig voor 4 weken met vooruitbetaling en afhankelijk van de gevraagde service.
 • 3.5c Is de afstand enkele reis boven de 10km dan geld een toeslag van € 0,25 per gereden kilometer per week.
 • 3.6 Wij bieden de opdrachtgever tegen een borg van € 7,50 een schone mand aan om het wasgoed in aan te bieden en voor het terugbrengen van het schone en gevouwen wasgoed na uitvoering van de opdracht.
 • 3.7a SK wast alle producten op maximaal 40ᵒC.
 • 3.7b Op verzoek kan van deze 40ᵒC tegen een meerprijs worden afgeweken.
 • 3.8 Alle producten worden tegelijk in de wasdroger gedroogd.
 • 3.9a De opdrachtgever dient de was gesorteerd aan te bieden.
 • 3.9b Niet gesorteerde was wordt gezamenlijk gewassen.
 • 3.10 Berekening gaat volgens onze prijslijst welke u vindt op onze website onder prijslijst SK Was abonnement.
 • 3.11 Dekbedden kunnen wel aangeboden worden om te worden gestreken echter SK heeft niet de mogelijkheid om hiervoor was- en droog service aan te bieden.

Artikel 21 – Privacy en verwerking van gegevens:

 • 1 Voor een gedegen uitvoering van de opdracht zal de opdrachtgever gegevens beschikbaar moeten stellen aan SK.
 • 2 SK bewaart zo minmogelijk persoonlijke gegevens.
 • 3a De gegevens welke bewaard worden, worden gebruikt voor:
 • 3b Klantcontact
 • 3c Facturatie aan de opdrachtgever
 • 3d Marketing vanuit SK naar de opdrachtgever.
 • 4 Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en/of verkocht.
 • 5 Indien van eventuele uitbesteding van een opdracht sprake is dan wordt aan deze derde partij geen informatie verstrekt over de opdrachtgever.

Artikel 22 – Rechtsverhouding algemene voorwaarden:

 • 1 Met betrekking tot deze “algemene voorwaarden” is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.
h

Maatwerk

Indien gewenst kunnen wij ook maatwerk oplossingen aanbieden, zodat onze diensten perfect aansluiten op uw wensen.

h

Abonnementen

Heeft u regelmatig was- en/of strijkgoed? Met een abonnement weet u waar u aan toe bent. Duidelijke afspraken voor een vaste prijs.

h

Haal-en-Breng service

Met onze haal-en-breng service heeft u zelf nergens omkijken meer naar. Halen en brengen gebeurt op de met u afgesproken tijden.

Breng uw was

Of wij komen het bij u thuis (of bedrijf) ophalen.

x

06-83369404

Bel of stuur een Appje!